සජීවී කතාබහට එකතු වෙන්න

හැක(ර්).lk chatroom එකට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා!

ඔබ IRC client එකක් භාවිතා කරන්නේ නම් freenode.net හී #hacker.lk මගින් මෙම සජීවී කතාබහට සම්බන්ධවිය හැක.